98-9131683386 ساعت تماس Mon – Fri: 9AM – 8PM EST
Sat – Sun: 10AM – 8PM EST

TravertineSlab@gmail.com

 

الترافرتين

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

 تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 k

  • Filters
1

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg


More...

2015-05-07-09-27-12

درجه/ابعاد  0.04

ممتاز  400000


More...

66

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg

مقاومت سایشی: 3/5 %


More...

2

درجه/ابعاد 0.40

سوپر 160000

ممتاز 120000

یک 80000


More...

22
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

More...

99

جذب آب: 2/3 %

وزن مخصوص: 2/4 kg

تخلخل: 6 %

مقاومت فشاری: kg 554


More...

متن

این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.

این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.

این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.

این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.

 این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.این متن جهت آزمایش گذاشته شده است.