+98 09131683386 راه های ارتباطی دیگر viber:+98 09131683386 
whats app:+98 09131683386 
skype:Travertine.slab

  TravertineSlab@gmail.com

 

Marble

Iranian Dehbid Marble

Dehbide Marble Slab

Dehbide Marble Tile

  • Filters
33

جذب آب: 0/97 %

وزن مخصوص: 2/185 kg

تخلخل: 1/12 %


More...

77

جذب آب: 0/95 %

وزن مخصوص: 659 kg

تخلخل: 2/5 %

مقاومت فشاری: 2/8 kg


More...

99

جذب آب: 2/3 %

وزن مخصوص: 2/4 kg

تخلخل: 6 %

مقاومت فشاری: kg 554


More...

text

This text is put to the test.

This text is put to the test.

This text is put to the test.This text is put to the test.

This text is put to the test.This text is put to the test