+98 09131683386 راه های ارتباطی دیگر viber:+98 09131683386 
whats app:+98 09131683386 
skype:Travertine.slab

  TravertineSlab@gmail.com

 

travertine

ABAS ABD Travertine

Haji Abad Travertine

Azar Shahr Travertine

  • Filters
1

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg


More...

2015-05-07-09-27-12

درجه/ابعاد  0.04

ممتاز  400000


More...

66

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg

مقاومت سایشی: 3/5 %


More...

2

درجه/ابعاد 0.40

سوپر 160000

ممتاز 120000

یک 80000


More...

22
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

More...

99

جذب آب: 2/3 %

وزن مخصوص: 2/4 kg

تخلخل: 6 %

مقاومت فشاری: kg 554


More...

text

This text is put to the test.

This text is put to the test.

This text is put to the test.This text is put to the test.

This text is put to the test.This text is put to the test