سنگ تراورتن

 تراورتن رامشه

تراورتن آتشکوه

تراورتن قرمز آذر شهر

تراورتن عباس آباد

  • فیلتر
99

جذب آب: 2/3 %

وزن مخصوص: 2/4 kg

تخلخل: 6 %

مقاومت فشاری: kg 554


جزییات بیشتر

2

درجه/ابعاد 0.40

سوپر 160000

ممتاز 120000

یک 80000


جزییات بیشتر

22
  • ویژگی 1
  • ویژگی 2
  • ویژگی 3

جزییات بیشتر

1

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg


جزییات بیشتر

2015-05-07-09-27-12

درجه/ابعاد  0.04

ممتاز  400000


جزییات بیشتر

66

جذب آب: 2/09 %

وزن مخصوص: 2/70 kg

تخلخل: 5 %

مقاومت فشاری: 510 kg

مقاومت سایشی: 3/5 %


جزییات بیشتر

تراورتن

سنگ تراورتن چیست؟

تراورتن يك نوع سنگ رسوبي است و اساساً از كربنات كلسيم تشكيل شده است تراورتن در سطح زمين و درون چشمه هاي سوزاني كه آب آن ها تبخير ميگردد تشكيل ميشود. در واقع كربنات كلسيم در آب چشمه به گاز دي اكسيد كربن؛ آب وكربنات كلسيم تجزيه ميشودو تراورتن را تشكيل ميدهد....