سنگ مرمریت

مرمریت سفید چرمی

مرمریت دهپید درجه 1 تا 4

مرمریت لاشتر

مرمریت مشکی نجف آباد

  • فیلتر
77

جذب آب: 0/95 %

وزن مخصوص: 659 kg

تخلخل: 2/5 %

مقاومت فشاری: 2/8 kg


جزییات بیشتر

 در دذررزدارلبقبل


جزییات بیشتر

33

جذب آب: 0/97 %

وزن مخصوص: 2/185 kg

تخلخل: 1/12 %


جزییات بیشتر

99

جذب آب: 2/3 %

وزن مخصوص: 2/4 kg

تخلخل: 6 %

مقاومت فشاری: kg 554


جزییات بیشتر

تراورتن

سنگ تراورتن چیست؟

تراورتن يك نوع سنگ رسوبي است و اساساً از كربنات كلسيم تشكيل شده است تراورتن در سطح زمين و درون چشمه هاي سوزاني كه آب آن ها تبخير ميگردد تشكيل ميشود. در واقع كربنات كلسيم در آب چشمه به گاز دي اكسيد كربن؛ آب وكربنات كلسيم تجزيه ميشودو تراورتن را تشكيل ميدهد....